Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

RUSZYŁ PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

RUSZYŁ PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie ?Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym? BĘDĄ MOGLI RÓWNIEŻ WZIĄĆ UDZIAŁ MIESZKAŃCY GMINY ŁAZISKA. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Ze wsparcia w ramach „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”  mogą skorzystać tylko UCZNIOWIE (od „zerówki” szkolnej do ostatniej klasy ?szkoły średniej”) SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI zawarte w oświadczeniach załączonych do niniejszej informacji.

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Warunkiem udziału w programie jest:

1.     Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego uczącego się niepełnoletniego dziecka lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość o zamieszkaniu w miejscowości, na terenie gminy w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Dziecko musi ZAMIESZKIWAĆ GMINĘ, W KTÓREJ DZIAŁAŁO NIEGDYŚ PPGR. NIEKONIECZNIE MUSI BYĆ TO TA SAMA GMINA, W KTÓREJ PRACOWALI CZŁONKOWIE RODZIN (KREWNI W LINII PROSTEJ) TJ. RODZICE, DZIADKOWIE, PRADZIADKOWIE/OPIEKUNOWIE PRAWNI Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO GODZ. 15.30, w pok. Nr 10 Urzędu Gminy Łaziska lub na Sekretariacie (pok. Nr 19). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w pokoju Nr 10, na Sekretariacie oraz poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Planowania Przestrzennego i Inwestycji w Łaziskach, nr tel. 81 827 69 27.”