Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

REGULAMIN

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 4.2020.A z dnia25marca 2020r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia na odległość

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin kształcenia na odległość określa:
 2. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 3. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 4. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 5. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 6. Możliwość modyfikacji szkolnego  zestawu programów nauczania,
 7. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców opostępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 8. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

 § 2

Postanowienia szczegółowe

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, spowodowanego zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość-wszystkie lekcje wynikające z planów nauczania odbywają się na odległość,
 2. podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest telefon. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty codziennie (z wyjątkiem weekendu).
 3. kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem szkolnej strony internetowej,
  e-maili, komunikatorów internetowych (zapisywanie tematów zajęć, obecności, zadań domowych, materiałów, sprawdzianów) oraz innych stron internetowych służących do prowadzenie zajęć, przesyłania materiałów pomocniczych,
 4. nauczyciel jest zobowiązany do wysłanianae-mail szkołytematów zajęć, obecności, zadań domowych, sprawdzianów, realizowanych w danym dniu, najpóźniej do końca tygodnia w którym odbywały się zajęcia.
 5. nauczyciel może również prowadzić lekcje za pomocą innych platform i innych środków komunikacji, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne,
 6. każdy nauczyciel zobowiązany jest do przekazywania uczniom materiałów pomocniczych,
 7. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
 8. uczniowie, którzy nie mają możliwości nieograniczonego korzystania z Internetu, nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zapoznają się z materiałem danej jednostki lekcyjnej w inny sposób – ustalony z nauczycielem (np. kontakt telefoniczny),
 9. formy pracy z uczniami z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
 10. wychowawca klasy ma za zadanie monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, powiadomić dyrektora szkoły,

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

 1. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 2. wszystkie uwagi zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być przekazywane dyrektorowi szkoły,
 3. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora przez e-mail,
 4. nauczyciel pracując zdalnie, pozostaje w gotowości do pracy i może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły,
 5. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania); nauczyciel, który nie ma możliwości korzystania z platformy, kontaktuje się w tym czasie telefonicznie,
 6. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,
 7. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas. Nauczyciel jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez
  e-mail czy inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 8. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
 9. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, w inny sposób kontaktuje się z uczniami i przesyła im niezbędne do nauki materiały; ma prawo korzystać w szkole ze szkolnego sprzętu.

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 1. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane są w dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania,
 2. zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, aby uwzględniały łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia i aby czas ich wykonania nie przekraczał 45 minut,
 3. zajęcia powinny uwzględniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa w sieci oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 4. informacje na temat motywowania uczniów do pracy zdalnej, zasad bezpieczeństwa i higieny takiej pracy, bezpieczeństwa w sieci oraz możliwości psychofizyczne ucznia przygotuje i przekazuje uczniom oraz rodzicom pedagog szkolny,
 5. lekcje on-line odbywają się w dniach, w których są one ujęte w planie zajęć; godzinę rozpoczęcia i czas trwania takich lekcji ustala nauczyciel z uczniami,
 6. wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy, sprawdzając liczbę zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia. Jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest za dużym obciążeniem dla uczniów, konsultuje to z nauczycielami,

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 2. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy i wysyłanie takiej informacji na e-maila szkoły,
 3. zamieszczenia informacji w sprawozdaniach o sposobie przeprowadzenia przez niego lekcji czy zadania prac i przesłania w e-mailuna konto szkoły najpóźniej do końca tygodnia w którym dana lekcja się odbyła,
 4. planowania i przekazywanie uczniom oraz odnotowania na stronie internetowej szkoły planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów ? zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie szkoły,
 5. obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie i on-line),
 6. we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość w czasie realnym np. audio lekcja, wideokonferencja lub chat wpisuje się oznaczenie: obecny lub nieobecny nz ? nauczanie zdalne,

5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony
  o e-podręczniki, e-ćwiczenia i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,

6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

 1. podczas pracy na odległość każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę za pomocą pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu,
 2. nauczyciel poprzez e-mail lub inny komunikator przekazuje uczniom informacje za co uczeń może być oceniony,
 3. każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane na stronie internetowej szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem – żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu w wyznaczonym czasie,
 4. pracę należy oceniać w terminie maksymalnie do 7 dni od oddania jej  przez ucznia,
 5. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,
 6. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji, jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 7. uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną,
 8. liczba sprawdzianów/prac klasowych w jednym tygodniu powinna być zgodna z zapisami  StatutuSzkoły.
 9. Rodzic otrzymuje informację o ocenach ucznia od nauczyciela przez kontakt telefoniczny lub e-mail;
 10. Rodzic kontaktuje się z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielem za pomocą e-maila lub telefonicznie;

7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

 1. egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności w razie konieczności może być przeprowadzony zdalnie ? z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Szczegóły techniczne przeprowadzania egzaminów będą ustalane z uczniem. Informacja o nich zostanie przekazana rodzicowi.
 2.  zastrzeżenia do trybu ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zachowania wnosi się zdalnie ? przez e-mail lub telefonicznie. Komisja ustalająca tę ocenę pracuje zdalnie ? z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

 § 3

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r. i podlega publikacji na stronie internetowej szkoły.