Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zasady rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego, klasy I oraz pozostałych oddziałów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2022/2023

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego, klasy I oraz pozostałych oddziałów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łaziska, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1088),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r., poz. 1737)
 • uchwały Nr XXIV/119/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaziska.
 • uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaziska miejsca spełniania obowiązku szkolnego.
 • zarządzenia nr 0050.8.2022 z dnia 31 stycznia 2022r. Wójta Gminy Łaziska w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaziska.

Informacje ogólne:

 1. Do oddziału przedszkolnego, klasy I i klasy VII przyjmowane są z urzędu dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach.
 2. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do oddziałów przedszkolnych składają w sekretariacie szkoły w dniach od 01.03.2022r. do 04.03.2022r. do godziny 14.00 deklarację potwierdzenia kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2022/2023 (druk nr 8)
 3. Rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach składają w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 07.03.2022r. do dnia 23.03.2022r. do godziny 14.00 deklarację podjęcia nauki przez dziecko odpowiednio w: oddziale przedszkolnym (druk nr 5 ? DOTYCZY DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 NIE UCZYŁY SIĘ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH), klasie I (druk nr 3), klasie VII (druk nr 1).
 4. Uczniowie zamieszkali poza odwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach przyjmowani są w drodze postępowania rekrutacyjnego w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 5. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie ucznia odpowiednio do: oddziału przedszkolnego (druk nr 5 – DOTYCZY DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 NIE UCZYŁY SIĘ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH), klasy I (druk nr 4), klasy VII (druk nr 2). Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 07.03.2022r. do dnia 23.03.2022r.
 6. Rekrutację uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach.
 7. Po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach rodzice proszeni są złożenie potwierdzenia podjęcia nauki przez dziecko w oddziale lub klasie do którego zostało przyjęte (druk nr 7).

Druki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 są dostępne na podstronie DOKUMENTY-REKRUTACJA lub w Sekretariacie Szkoły

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023.

Oddział przedszkolny

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
 1Potwierdzenie przez Rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym ? Rodzice składają pisemną deklarację w placówce0d 01.03.2022r. do 04.03.2022r. do godz. 14.00Nie dotyczy
 2Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 07.03.2022r. do 23.03.2022r. do godziny 14.00Od 25.04.2022r. do 11.05.2022r. do godziny 14.00
 3Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.Od 24.03.2022r. do 25.03.2022r.Od 12.05.2022r. do 13.05.2022r.
 4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.28.03.2022r. do godziny 14.0016.05.2022r. do godziny 14.00
 5Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.Od 29.03.2022r. do 31.03.2022r.Od 17.05.2022r. do 18.05.2022r.
 6Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.01.04.2022r. do godziny 14.0020.05.2022r. do godziny 14.00

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023.

Klasa I szkoły podstawowej

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
 1Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 01.03.2022r. do 23.03.2022r. do godziny 14.00Od 25.04.2022r. do 11.05.2022r. do godziny 14.00
 2Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.Od 24.03.2022r. do 25.03.2022r.Od 12.05.2022r. do 13.05.2022r.
 3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.28.03.2022r. do godziny 14.0014.05.2022r. do godziny 14.00
 4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.Od 29.03.2022r. do 31.03.2022r.Od 17.05.2022r. do 18.05.2022r.
 5Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.01.04.2022r. do godziny 14.0020.05.2022r. do godziny 14.00