Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

Informacja dla nauczycieli, uczniów, rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w szkole.

Nauka w domu: informacje dla rodziców:

1. Dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować młodzieży odpowiednie warunki do nauki w domu w miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.

2. Wspólnie z dziećmi opracować plan (dzienny lub na kilka dni) co, w jakich godzinach będą wykonywali, np. nauka z języka polskiego, powtórka z matematyki, zaległe prace domowe, itp., z uwzględnieniem czasu na aktywny wypoczynek: w miarę możliwości monitorować i nagradzać dziecko za systematyczność i wytrwałość.

3. Wspieranie dzieci w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli, np. wstawanie o tej samej porze, nauka w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).

4. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).

5. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez dzieci i młodzież z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce, np. Internet, gry.

6. Nie obciążać dzieci w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami (nie mamy tu na myśli całkowite zwalnianie dzieci z obowiązków domowych, które do tej pory miały).

7. Przygotowujmyrazem z dziećmi zdrowe posiłki, zwracając uwagę na istotę zdrowego odżywiania i jego wpływie na zwiększenie odporności.

8. Rozmawiajmy z dziećmi- teraz może częściej niż do tej pory- pytajmy w czym im pomóc, spędzajmy z nimi wspólnie czas.

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą:

1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.

2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.

3. Uświadamiać dzieciom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

1. Monitorować cel i czas korzystania przez dzieci z sieci internetowej.

2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

Nauczycielu:
W czasie zawieszenia zajęć szkolnych wspieraj uczniów w nauce i przekaż im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie obejmij opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.